header image
Home arrow Traffic Engineering arrow Transport Traffic Engineering arrow Teleinformatyka w transporcie
Teleinformatyka w transporcie E-mail
Oceny: / 9
KiepskiBardzo dobry 

Systemy teleinformatyczne od dawna wkroczyły do kontroli ruchu środków transportu (pojazdów, statków, samolotów) i sterowania ruchem oraz systemów kontroli linii komunikacyjnych i stanu technicznego środków transportu. Daje to:

- wzrost szybkości i niezależności ruchu w sieciach komunikacyjnych,

- możliwość efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

- wzrost bezpieczeństwa ruchu,

- wzrost efektywności kompleksowej obsługi pasażerów i towarów (w tym obsługi celnej, socjalnej itp.),

- wzrost efektywności koordynacji działań komunikacyjno-transportowych w skali międzynarodowej (regionalnej, globalnej).


Sieci teleinformatyczne i automatyka są tak mocno związane ze sobą, że dały początek nowej dziedzinie nauki, jaką jest telematyka. Biorąc pod uwagę aspekty telematyki transportu takie jak: systemy łączności w transporcie, systemy nawigacji w transporcie, systemy informacji przestrzennej i bazy danych, integrację systemów telematycznych, teledetekcję drogową, pomiary telemetryczne na drodze (pomiar natężenia ruchu, ważenie pojazdów w ruchu, określanie stanu nawierzchni, monitoring kamerowy itp.), ważną sprawą staje się dobranie odpowiednich technologii integracji tych systemów, w taki sposób, aby wychodziła ona naprzeciw przyszłości. Stworzenie elastycznej sieci -przyszłości- musi uwzględnić różnorodny charakter ruchu przenoszonego przez te systemy (zarówno głos, dane, jak i wideo) wraz ze sprawnym zarządzaniem tego ruchu wewnątrz zintegrowanej sieci następnej generacji. Na dzień dzisiejszy technologiami, które mogą sprostać ostrym kryteriom elastyczności, efektywności i bezpieczeństwa przesyłanych danych, jak i zróżnicowania przenoszonego ruchu, wraz z logiczną separacją (bądź też fizyczną) wymienionych systemów, są sieci ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode - asynchroniczny tryb transmisji) oraz sieci z protokołem MPLS (ang. MultiProtocol Label Switching - przełączanie etykiet wieloprotokołowych) przenoszące ruch z sieci z protokołem IP (ang. Internet Protocol - protokół internetowy).

Telematyka, jako jedno z narzędzi wykonawczych logistyki, służy do wspierania procesów podnoszenia sprawności i konkurencyjności na rynku transportowym. Jej zastosowanie przyczyni się do rozwoju transportu, rozwinie w znacznym stopniu logistykę (planowanie i zarządzanie siecią transportową), pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu, wspomoże sterowanie ruchem oraz rozwinie tworzenie i eksploatację baz danych dla różnych potrzeb zarządzania i planowania. Dzięki zastosowaniu elementów telematyki (sieci teleinformatyczne, systemy sterowania ruchem, elektroniczne systemy lokalizacji pojazdów, elektroniczna wymiana dokumentów) można optymalizować trasy przejazdu ładunków, co w znacznym stopniu przyczyni się do skrócenia czasu ich przewozu. Technologie telematyczne wykorzystuje się w śledzeniu pojazdów i ładunków, mają one szczególne znaczenie w przewozach materiałów niebezpiecznych, gdyż można na bieżąco ustalić ich położenie. Rozwój telematyki przyczyni się do zwiększenia mobilności transportu towarowego, wzbogacenia oferty usługowej przewoźników, ich konkurencyjności, a przez to aktywizacji gospodarczej regionu.

Uzyskanie drożności sieci komunikacyjnej, dostępności w całym regionie do dóbr i usług, poprawa jakości usług transportowych i komunikacyjnych oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie i komunikacji jest możliwa po spełnieniu wymogu kompatybilności sieci transportowej naszego kraju z sieciami transportowymi naszych sąsiadów. Dobra komunikacja z sąsiednimi krajami pozwoli na przyspieszenie rozwoju Polski oraz przyczyni się do pogłębienia współpracy w zakresie polityki kulturalnej, gospodarczej i społecznej. Jest to możliwe poprzez utrzymanie transportu morskiego, budowę i modernizację multimodalnych i bimodalnych korytarzy transportowych, a także nowoczesnej sieci połączeń telekomunikacyjnych i usług internetowych. Towarzyszyć temu musi zlikwidowanie zatorów transportowych i komunikacyjnych w naszym regionie poprzez budowę i modernizację dróg, linii kolejowych i infrastruktury telekomunikacyjnej najnowszej generacji. Jest to niezbędne, zgodnie z założeniem Narodowej Strategii Rozwoju Transportu, do dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego. Dla prawidłowego i dynamicznego rozwoju gospodarki, pozwalającego jednocześnie zachować walory środowiska naturalnego, niezbędne jest tworzenie centrów logistycznych wyposażonych w inteligentne systemy sterujące transportem towarowym.

< Poprzedni